Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Regn ten behoeve van dealers

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. IGM PNO: IGM PNO B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 60536810, en alle met IGM PNO in groepsverband
verbonden vennootschappen;
b. Koper: de onderneming, zijnde een franchisenemer van IGM PNO, in opdracht en/of
op verzoek van wie IGM PNO een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie IGM PNO een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd aangaat of met wie IGM PNO in bespreking of onderhandeling is over dan wel een aanbieding heeft gedaan tot het aangaan van een Overeenkomst;
c. Overeenkomst:iedereOvereenkomstdietussenIGMPNOendeKopertotstand komt, en elke wijziging en/of aanvulling daarop;
d. Partijen: IGM PNO en Koper;
e. Product: het product alsmede de diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en
inspectie waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, iedere Overeenkomst en overige rechtshandelingen tussen IGM PNO en Koper.
2. IGM PNO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Eenzijdige aanpassing door IGM PNO van deze algemene voorwaarden zullen drie maanden na schriftelijke vooraankondiging hiervan van toepassing zijn op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, en overige rechtshandelingen tussen IGM PNO en Koper.
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van enige inkoop- of andere algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien deze algemene voorwaarden door de Klant toch ter zijde worden gesteld, door eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaring, zullen slechts die clausules in genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze algemene voorwaarden.
6. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de algemene voorwaarden, geldende de bepalingen uit de Overeenkomst.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door IGM PNO vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
8. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regeling, van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden afwijkende bedingen waarbij IGM PNO verplichtingen aangaat, gelden niet als tussen Partijen overeengekomen, zolang zij niet door IGM PNO schriftelijk zijn bevestigd en gelden bovendien uitsluitend voor de algemene voorwaarden/Overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt.
9. Indien IGM PNO niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat IGM PNO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
10. Het staat IGM PNO te allen tijde vrij om zelf Producten via de webshop van haar groepsvennootschap IGM Online B.V., aan consumenten te verkopen en te leveren.

Artikel 3 – Aanbiedingen en/of offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
2. De door IGM PNO verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.
3. IGM PNO behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren en/of te bepalen dat bepaalde Producten slechts in minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding door de Koper van het aanbod van IGM PNO telefonisch, via de e-mail of via de website dan wel na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door IGM PNO van een door Koper gedane bestelling of door geheel of gedeeltelijk uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
2. Een aanvaarding van de aanbieding en/of offerte door Koper betreft de gehele aanbieding of offerte als zodanig.
3. Indien aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is IGM PNO daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IGM PNO anders aangeeft.
4. IGM PNO kan niet aan haar aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 5 – Levering

1. De opgegeven leveringstermijn wordt steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zal nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn is IGM PNO eerst in verzuim nadat Koper haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens Koper te voldoen. Deze redelijke termijn bedraagt minimaal een periode van 14 dagen.
2. IGM PNO is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.
3. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren Producten worden door IGM PNO voorbehouden, voor zover die door de fabrikant zijn aangegeven of voor zover die voor de Producten normaal en/of gebruikelijk zijn.
4. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is IGM PNO, indien door Koper niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van IGM PNO op schadevergoeding.
5. Levering en vervoer geschieden op rekening en risico van IGM PNO en/ of een door IGM PNO gerechtigde partij. Vanaf aflevering van de goederen zijn de producten voor rekening en risico van koper.
In geval van zendingen met een waarde hoger dan € 100,- netto zijn de vrachtkosten voor rekening van IGM PNO, mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland gelegen is. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door IGM PNO gekozen. Tarief voor verzending onder deze waarde staan vermeld op het conditieblad van de aanbieding en/of offerte.
6. Indien Koper de Producten niet of niet tijdig afneemt, zal Koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden van IGM PNO dit toelaten) voor rekening en risico van Koper bij IGM PNO opgeslagen. Bij niet tijdige afname is IGM PNO gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de Overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van IGM PNO op schadevergoeding en onverminderd het recht van IGM PNO om tot verkoop van de Producten aan derden over te gaan.

Artikel 6 – Annulering

Annulering van Koper van een Overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van IGM PNO geschieden. Koper is dan terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) uit hoofde van de Overeenkomst aan IGM PNO verschuldigd. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte Producten kunnen nimmer geannuleerd worden.

Artikel 7 – Prijzen en prijswijzigingen

1. De door IGM PNO verstrekte prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen altijd exclusief omzetbelasting en vrachtkosten.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of offerte geldende prijzen. Indien tussen het moment van de aanbieding en/of offerte en de totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is IGM PNO gerechtigd deze verhoging volledig bij Koper in rekening te brengen. Dit ongeacht of een dergelijke verhoging al of niet voorzienbaar was en zonder dit kan leiden tot een annulering van de order of tot ontbinding van de Overeenkomst door Koper.

Artikel 8 – Betaling

1. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder een recht op verrekening of opschorting, en – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Indien en voor zover 30 dagen na de factuurdatum, dan wel een hiervan afwijkende overeengekomen betaaldatum, nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Koper een rente van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum tot het moment van algehele voldoening. Een gedeelte van de maand geldt hierbij als een volle maand.
3. Indien IGM PNO, ten gevolge van niet-tijdige en/of niet-volledige betaling, (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper, met een minimum van € 275,00.
4. Zolang Koper nog enig opeisbaar bedrag aan IGM PNO verschuldigd is, is IGM PNO, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om onverminderd alle overige rechten alle bestaande en toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en/of onder rembours aan Koper te leveren en/of openstaande orders te annuleren zonder dat IGM PNO dienaangaande tot enige schadevergoeding is gehouden.
5. IGM PNO heeft, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, het recht om voor levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen of vooruitbetaling te verlangen. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven of vooruitbetaling niet geschiedt, heeft IGM PNO het recht om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zonder dat IGM PNO dienaangaande tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 9 – Reclamaties

1. Koper is gehouden de geleverde Producten terstond na ontvangst te keuren.
2. Reclamaties betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Producten schriftelijk en voorzien van bewijsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s, bij IGM PNO zijn ingediend.
3. Reclamaties betreffende de verkeerde Producten die zijn geleverd, maten, gewichten en een onjuist aantal geleverde Producten moeten worden gedaan door onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, kunnen de bedoelde reclames alsnog binnen 3 werkdagen schriftelijk en voorzien van bewijsmateriaal – waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s – na ontvangst van de Producten worden gedaan, mits de verpakking niet zichtbaar beschadigd is en Koper IGM PNO terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te inspecteren.
4. Geen reclamaties kunnen worden gedaan ten aanzien van Producten die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft die eerst bij de verwerking blijken. Deze gebreken dienen conform het bepaalde in artikel 9.2 bij IGM PNO te worden gemeld.
5. Bij gebreke van een door Koper overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 9.1 tot en met 9.4 uitgevoerde keuring, wordt Koper geacht de leverantie te hebben goedgekeurd.
6. Indien een reclamatie door IGM PNO gegrond wordt bevonden, worden de betreffende Producten door IGM PNO vervangen of wordt de betaalde prijs van die Producten door IGM PNO aan Koper terugbetaald, waarbij er een creditfactuur ter hoogte van de (inkoop)prijs inclusief de BTW van het betreffende Product wordt opgesteld, zulks ter uitsluitende keuze van IGM PNO.
7. Behoudens het bovenstaande geeft een reclamatie nimmer aanspraak op vergoeding van schade, kosten of interesten. Ook schort een reclamatie de betalingsverplichting van Koper voor welke leverantie dan ook niet op. Bovendien geeft een reclame Koper niet het recht de gehele bestelling, waarvan het Product deel uitmaakt, te weigeren.
8. Koper dient de Producten ten aanzien waarvan een reclame is ingediend te laten in de staat van het moment waarop het gebrek geconstateerd werd.
9. Koper is verplicht IGM PNO de mogelijkheid te geven om de reclamaties te controleren. De kosten van de retourzending komen voor rekening van IGM PNO bij een terechte en tijdige reclame door Koper, tenzij er sprake is van een onterechte en geen tijdige reclamatie in welk geval IGM PNO 20% van de (inkoop)prijs van de betreffende Producten bij Koper in rekening brengt. Een onderzoek naar een reclamatie impliceert niet dat IGM PNO enige aansprakelijkheid erkent.
10. Reclamaties over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij IGM PNO te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur vaststaat.

Artikel 10 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die IGM PNO redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder wordt begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, wegblokkades, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers, het verloren gaan van te verwerken materialen, beschadiging, verlies of diefstal van de voor de Overeenkomst benodigde productiemiddelen, weersomstandigheden, pandemie, oproeren of oorlogen, verlies en beschadiging van Producten tijdens transport.
2. Indien zich een overmacht situatie voordoet is IGM PNO gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden.
3. IGM PNO is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IGM PNO geleverde Producten blijven eigendom van IGM PNO totdat Koper de koopprijs van deze Producten alsmede enige andere vordering van IGM PNO uit hoofde van deze algemene voorwaarden heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de Producten nieuw gevormde zaken onder meer door vermenging, vervorming of natrekking.
2. Door IGM PNO afgeleverde Producten, die krachtens artikel 10.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Koper slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Voor het overige is Koper niet bevoegd de Producten te vervreemden, de feitelijke macht over die Producten geheel of gedeeltelijk aan één of meer derden te geven of verhuren, te verpanden of anderszins hierop enig recht te vestigen.
3. Het is Koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IGM PNO niet toegestaan wijzigingen aan Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van IGM PNO rust, aan te brengen.
4. Indien Koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is IGM PNO gerechtigd geleverde Producten, waarop het in artikel 10.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij Koper weg te halen of weg te doen halen. Koper geeft IGM PNO dan wel een door IGM PNO aan te wijzen derde het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan IGM PNO toebehorende Producten zich bevinden alsmede om deze Producten aldaar mee te nemen. Koper is gehouden om IGM PNO de plaats aan te wijzen waar de Producten zich bevinden.
5. Zo lang IGM PNO eigenaar van de Producten is, zal Koper IGM PNO onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Koper zal dan de betreffende wederpartij ook wijzen op de (eigendoms)rechten van IGM PNO.
6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van IGM PNO:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffingen- en schade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
– alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan IGM PNO op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW of alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan IGM PNO. Dit naar eigen keuze van IGM PNO;
– de vorderingen die Koper verkrijgt jegens haar kopers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan IGM PNO op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van IGM PNO te houden;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die IGM PNO ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van IGM PNO is beperkt tot de nakoming van het in de artikelen 9.6 en 14 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van IGM PNO.
2. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 9.6 en 14 is IGM PNO niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien:
a. de gebrekkige Producten niet door Koper aan IGM PNO ter beschikking zijn gesteld;
b. Koper zich niet strikt gehouden heeft aan het bewaarvoorschrift van de geleverde Producten, waardoor het voor IGM PNO niet meer mogelijk is de juistheid van de door Koper geuite reclames te onderzoeken.
3. IGM PNO is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in artikel 12.1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een haar toerekenbare tekortkoming, met dien verstande dat:
* IGM PNO nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade);
* IGM PNO niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
4. De aansprakelijkheid van IGM PNO zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende Product exclusief BTW.
5. Koper vrijwaart IGM PNO voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door IGM PNO geleverde Producten.

Artikel 13 – Ontbinding en opschorting

In gevallen dat Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf;
d.in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met IGM PNO afgesloten Overeenkomst,
zijn alle op dat moment openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft IGM PNO de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat Koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij Koper aansprakelijk is voor alle door IGM PNO geleden en te lijden schade zonder dat IGM PNO dienaangaande tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 14 – Garantie

1. Voor door IGM PNO geleverde Producten gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in artikel 14.2 bepaalde. In alle andere gevallen wordt door IGM PNO geen garantie verstrekt, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders overeengekomen.
2. De melding van een garantiegeval zoals vermeld in artikel 14.1 moet binnen twee maanden nadat de materiaal- of fabricagefout is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.
2. De aansprakelijkheid van IGM PNO onder de in artikel 14.1 genoemde fabrieks- en/of importeursgarantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herleverantie indien de geleverde Producten materiaal- of fabricagefouten vertonen. De garantieperiode wordt niet verlengd of gaat niet opnieuw in door de vervanging van al dan niet een onderdeel van het Product.
3. Om aanspraak te kunnen maken op de onder artikel 14.2 vermelde garantie moet de originele factuur met daarop de aankoopdatum en de naam en het adres van Koper aan IGM PNO worden getoond dan wel voor zover dit niet mogelijk is moet op andersluidende wijze dit bewijs worden geleverd.
4. De garantie is niet van toepassing:
a. bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag;
b. bij gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, en/of onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, en/of het niet opvolgen van instructies, en/of gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt;
c. bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade of andersluidende invloeden van buitenaf;
d. indien door Koper en/of derden werkzaamheden, wijzigingen en/of reparaties aan het Product zijn uitgevoerd;
e. indien er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
f. indien het Product een showmodel/ex-showmodel is;
g. indien Koper niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 15 – Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, IGM PNO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IGM PNO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IGM PNO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Indien Koper de in artikel 15.1 artikel neergelegde verplichting tot geheimhouding schendt, verbeurt zij ten behoeve van IGM PNO een direct opeisbare boete van EUR 25.000,00 per overtreding alsmede een direct opeisbare boete van EUR 2.500,00 per dag of ieder gedeelte van de dag dat de overtreding mocht voortduren. Dit alles onverminderd de wettelijke rechten van IGM PNO om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt IGM PNO te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent onder meer dat alle eventueel door IGM PNO aan Koper verstrekte stukken zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, handels- en domeinnamen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere gegevens, uitsluitend zijn bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van IGM PNO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
2. Koper dient alle industriële en intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door IGM PNO geleverde Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
3. Koper mag beeldmateriaal, dat haar door IGM PNO beschikbaar wordt gesteld, gebruiken op websites en social media, maar dan alleen als de merknaam REGN hierbij steeds duidelijk vermeld wordt. Het is Koper niet toegestaan dit beeldmateriaal zelf te bewerken.
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomsten tussen IGM PNO en Koper is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2. De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen IGM PNO en Koper.